Tin tức

Ra mắt thiên sơn tuyết liên cho tân thủ mới :

Giá : 10 KNB mua tải lễ qua

Phần thưởng


Các nhân vật dưới level 90 lập tức đạt cấp độ 90
1 chiếu dạ khóa vĩnh viễn 15 ngày
20 vạn lượng