Tin tức

Thời gian xuất hiện quả huy hoàng :

12h00->12h30 - Quả huy hoàng sơ : Cổng biện kinh

19h00->19h30 - Quả huy hoàng sơ : Cổng biện kinh

22h00->122h30 - Quả huy hoàng sơ : Cổng biện kinh

VLTK