Tin tức

Thời gian Update các Hoạt động :

Thời gian Hoạt động
Tống kim rực lửa Thời gian : 25/5
Quả huy hoàng Thời gian : 25/5
Boss Tiểu Hoàng kim Thời gian : 25/5
Liên đấu Thời gian : 5/6
Trống khải hoàn Thời gian : 5/6
Boss đại hoàng kim Thời gian : 10/6