Tin tức

Lộ trình phát triển máy chủ CỬU LONG

Thời gian Sự kiện
Khi máy chủ khai mở Dã tẩu
Khi máy chủ khai mở Tống kim sơ cấp
Khi máy chủ khai mở Vượt ải
Khi máy chủ khai mở Phong lăng độ
Khi máy chủ khai mở Tạo Bang Hội
2 ngày sau khi máy chủ khai mở Quả huy hoàng ( sơ cấp )
Khi mặt bằng chung đạt từ 90 trở lên Tống kim ( trung cấp )
Khi mặt bằng chung đạt từ 90 trở lên Boss Tiểu Hoàng kim
1 tuần khi máu chủ khai mở Quả huy hoàng ( trung )
5/9/2019 Liên đấu
Các ngày lễ 100% sự kiện bám sát VLTK của vinagame như xưa
Khi 3 bang hộ đat trên 50 nhân sĩ Thất thành đại chiến
Khi mặt bằng trung đạt 100 trở lên Boss đại hoàng kim
Khi bang hội được tạo sẽ ra mắt chức năng trống khải hoàn Trống khải hoàn